ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: 108 พระนามของพระแม่อุมาเทวี

108 พระนามของพระแม่อุมาเทวี 2 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา #1

  • NATLADA
  • รูปประจำตัวของ NATLADA
  • ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 0
108 พระนามของพระแม่อุมาเทวี
เขียนโดย NATLADA


บุคคลที่ได้ท่องสวดพระนามทั้ง 108 พระนามนี้ ณ.สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาแล้ว จะได้รับซึ่งผลบุญนิรวาน(ไม่มีวันรู้จบ) บุคคลที่ได้ท่องสวดพระนามนี้ ในวันตริตะละยา (แรม 13 ค่ำ) และในวันพระจันทร์เต็มดวง จะได้รับผลบุญแห่งการ

ให้กำเนิดบุตรธิดาที่ดีมากมาย บุคคลที่ได้ท่องสวดพระนามนี้ พร้อมกับการอุทิศทานหรือพิธีบวงสรวงแล้ว เขาจะได้ขึ้นไปสู่ยังพรหมโลกต่อไป....

พระแม่อุมาเทวี ทรงมีพระนามต่างๆ แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ ทั้งหมด 108 พระนาม ดังนี้

1. พระแม่ ไวศาลกษี (ณ.แคว้นกาสี)
2. พระแม่ ลิงคธาริณี (ณ.แคว้นไนมิษารัณยะ)
3. พระแม่ ลลิตา (ณ.แคว้นปรยาค)
4. พระแม่ กามากษี (ณ.เทือกเขาคันธมาทัน)
5. พระแม่ กุมุทา (ณ.ทะเลสาปมานัส)
6. พระแม่ ไวศวกายา (ณ.แคว้นอัมพร)
7. พระแม่ โคมตี (ณ.แคว้นโคมันตะ)
8. พระแม่ จามจริณี (ณ.แคว้นมันธร)
9. พระแม่ มโหตักตา (ในป่า ไชตร-รถ)
10. พระแม่ ชยันติ (ณ.แคว้นหัศดินนาปุร)

11. พระแม่ โครี (ณ.แคว้นกามยกุพชะ)
12. พระแม่ รัมภา (ณ.เทือกเขาหิมาลัย)
13. พระแม่ กีรติวดี (ณ.แคว้นเอกามภัก)
14. พระแม่ วิศวา (ณ.เมืองวิศเวศวร)
15. พระแม่ ปุรุหุตา (ณ.แคว้นปุษกร)
16. พระแม่ มารักทายิณี (ในเมือง เกหาร)
17. พระแม่ นันทา (ณ.แคว้น หิมาลัย)
18. พระแม่ ภัทรภรรณิกา (เมืองโคกกรณ)
19. พระแม่ ภวาณี (ณ.เมือง สถาเนศวร)
20. พระแม่ พิลวัปตริกา (ในเมือง พิลวัล)
21. พระแม่ มาธวี (ในเมืองศรีไศล)
22. พระแม่ ภัทรา (ในเมืองภัทเรศวร)
23. พระแม่ ชยา (ในเมือง วราหเกษตร)
24. พระแม่ กัมลา (ในเมือง กัมมาลัย)
25. พระแม่ รุทราณี (ณ.เมืองรุทราโกติ)
26. พระแม่ กาลี (ณ.เทือกเขากลันธร)
27. พระแม่ กปิลา (ณ.ริมฝั่งแม่น้ำศาลกรามี)
28. พระแม่ มุกเตศวรี (ในเมือง มรโกฏ)
29. พระแม่ มหาเทวี (ณ.ริมฝั่งแม่น้ำศาลกรามี)
30. พระแม่ ชลปรียา (ณ.ลึงคสถาน)
31. พระแม่ กุมารี (ณ.เมืองมายาบุรี)
32. พระแม่ ลิลิตา (ณ.เมืองสันตาน)
33. พระแม่ อุตัปกาษี (ณ.เมืองสหัสรากษะ)
34. พระแม่ มโหตปลา (ณ.เมืองปุณฑวรชัน)
35. พระแม่ มังคลา (ใน คงคาติรถ)
36. พระแม่ วิมลา (ในปุรุโษตรัม)
37. พระแม่ อโมฆากษี (ริมฝั่งแม่น้ำวิปาศา)
38. พระแม่ ปาตลา (ในเมือง กัมลากษะ)
39. พระแม่ นารายณ์ (ในเมืองมลยาจล)
40. พระแม่ โกตวี (ในเมืองโกติติรถ)
41. พระแม่ สุคันธา (ในเมือง มาธววัน)
42. พระแม่ ตริสันธยา (ในเมืองโคทาศลัม)
43. พระแม่ รติปริยา (ในเมืองคันโตตรี)
44. พระแม่ ศิวานันทา (ในแคว้น ศิวกุณฑะ)
45. พระแม่ นันทิณี (ริมฝั่งแม่น้ำเทวกา)
46. พระแม่ รุกมิณี (ในแคว้นทวาริกา)
47. พระแม่ ราธา (ในเมือง วรินทวัณ)
48. พระแม่ เทวกี (ในเมืองมธุร)
49. พระแม่ ปรเมศวรี (โลกบาดาล)
50. พระแม่ ศิตา (ในเมืองไชตรกูด)
51. พระแม่ วินทุวาสินี (ในเมือง วินทยาจล)
52. พระแม่ เอกวิรา (ในสหยาหริ)
53. พระแม่ จันทริกา (ในเมืองหริจันทรา)
54. พระแม่ รัมณา (ใน รามติติถะ)
55. พระแม่ มริคาวตี (ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา)
56. พระแม่ มหาลักษมี (ในเมืองกรวีระ)
57. พระแม่ อุมาเทวี (ในเมืองวนายัก)
58. พระแม่ อโรคา (ในเมือง ไวทนายาท)
59. พระแม่ มเหศวรี (ในเมืองมหากาลี)
60. พระแม่ อัภยา (ในอุษันติรถ)
61. พระแม่ อมฤตา (ในถ้ำแห่งเขาวินทยะจล)
62. พระแม่ มานหวี ในเมืแง มาณฑวัย)
63. พระแม่ สวหา (ใน มเหศวร)
64. พระแม่ ปรจัณฑา (ใน จาคลาณฑะ)
65. พระแม่ จัณฑิกา (ในเมืองอมรกันตัก)
66. พระแม่ วราโรหา (ในแคว้น โสเมศวร)
67. พระแม่ ปุษกราวตี (ในเมืองประภาส)
68. พระแม่ เทวมาตา (ริมฝั่งแม่น้ำ สรัสวดี)
69. พระแม่ มหาภาคา(ในเมืองมหาลัย)
70. พระแม่ ปิงคเลชวรี (ในเมือง ปโยษณี)
71. พระแม่ สัพหิกา (ในเมือง กริตเสาจะ)
72. พระแม่ ยักรี (ในเมือง การติเกยะ)
73. พระแม่ โลกา (ในเมือง อุตปคาวรตะ)
74. พระแม่ สุภัทรา (ณ.บรเวณกระแสน้ำบรรจบกันของแม่น้ำคงคาและแม่น้ำโลเน)
75. พระแม่ มาตา (ในเมืองสิทธะ)
76. พระแม่ ลักษมีรัมตณา (ในเมืองภรตราศรัม)
77. พระแม่ วิศวมุขี (ในเมืองชลันธร)
78. พระแม่ ตารา ( ในกิษกินธา)
79. พระแม่ ปุษฎิ (ณ.เทวทารุวัน)
80. พระแม่ เมธา (ณ.เมืองกาสเมียร)
81. พระแม่ ภีมา (ณ.เมืองหิมาลัย)
82. พระแม่ ปุษตี (ณเมืองวิศเวศวร)
83. พระแม่ สุทธิ (ณ.เมืองกปาลโมจนะ)
84. พระแม่ มาตา (ณ.เมืองกายาวรธัน)
85. พระแม่ ธวะนี (ณ.ศังโธธารา)
86. พระแม่ ธฤติ (ณ.ปิงทารัก)
87. พระแม่ กาลา (ณ.ริมฝั่งแม่น้ำจัทราภาคา)
88. พระแม่ สิวการีณี (บริเวณสระน้ำอโจทัก)
89. พระแม่ อมริตา (ณ.แคว้นเวณา)
90. พระแม่ อุรวศี (ณ.พัทรินารายัณ)
91. พระแม่ เอาษธิ (ณ.อุตรคุรุ)
92. พระแม่ กุโศทัก (ณ.กุศัทวีป)
93. พระแม่ มัมมธา (ณ.แคว้นเหมกูฏ)
94. พระแม่ สัตยาวาทินี (ณ.เมืองมุกุฏ)
95. พระแม่ วันทนียา (ณ.อัศวถะ)
96. พระแม่ นิธิ (ณ.หระกุเวร)
97. พระแม่ คายตรี (ในพระเวท)
98. พระแม่ ปารวตี (ณ.เทือกเขาไกรลาส)
99. พระแม่ ภัทรสุนทรี (ณ.เมืองกิกูฏ)
100. พระแม่ วิปูลา (ในแคว้นวิปูล)
101. พระแม่ อินทราณี (ณ.เทวโลก)
102. พระแม่ สรัสวตี (แห่งพระโอษฐ์พระพรหม)
103. พระแม่ ประภา (แห่งรัศมีของพระอาทิตย์)
104. พระแม่ ไวษณวี (ใน มาตริเกษตร์)
105. พระแม่ อรุณธติ (ในระหว่าง ปติวรตาส)
106. พระแม่ ติโลตมา (ในระหว่างผู้หญิง)
107. พระแม่ พรหมกะลา (ในดวงจิต)
108. พระแม่ ศักติ (ในร่างกายทั้งหมด)


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อชมรูปภาพที่ซ่อนการนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป
แก้ไขล่าสุด: 2 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา โดย NATLADA.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
สมาชิกที่ถูกใจโพสต์นี้: อาจารย์ภุมมวารี ดรุณีญาณทิพย์, Chocowhite
  • หน้าที่:
  • 1
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.231 วินาที
ขับเคลื่อนโดย Kunena